Duyurular

...

ÖNEMLİ DUYURU: Enstitümüz Yönetim Kurulu Kararları (Deprem sonrası eğitim-öğretim süreçleri için)

6 Şubat 2023 tarihinde bölgemizde meydana gelen depremler nedeniyle, Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarımızda eğitim-öğretim süreçlerinin aksamadan devam edebilmesi ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından 21.02.2023 tarihli toplantısında aşağıda verilen kararlar alınmıştır. Akademik personelimize ve öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

 

AFAD'ın verilerine göre saat 04.17’de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sismik moment büyüklüğü MW=7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde sismik moment büyüklüğü MW=7.6 olarak iki deprem meydana gelmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, 09.02.2023 tarihinde Üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteleme kararı almıştır. Bununla birlikte, 17.02.2023 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Şubat 2023 tarihi itibariyle, bahar dönemi eğitimine uzaktan eğitimle başlanabileceği kararını almıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının almış olduğu söz konusu bu kararlar doğrultusunda; Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1) Çukurova Üniversitesi Enstitüleri 2022-2023 eğitim-öğretim yılı akademik takviminin; 21.02.2023 tarihinde, Enstitümüz internet sayfasında duyurulup, ilan edildiği şekliyle kabul edilmesine,

 

2) Doktora Yeterlilik Sınavlarının (Yeterlilik Sınavını yapmış Anabilim Dalları ve/veya Öğrencilerinin haklarının saklı kalması koşulu ile) 06-31 Mart 2023 tarihlerinde yapılmasına,

 

3) Tez savunma sınavına girmiş ve tez sınav jürisi tarafından "başarılı/kabul" kararı alınmış lisansüstü öğrencilerinin, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki yüksek lisans öğrencileri için 22/(1). maddesi ve Doktora ve/veya Sanatta yeterlilik öğrencileri için 34/(1). maddesi gereğince, tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısından üç fazla sayıda kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi hükmünün; OHAL (olağanüstü hal) ve doğal afet (deprem) nedeniyle, 6 (altı) ay süre ile uygulanmamasına ve anılan maddeler kapsamında; Tez savunma sınavında başarılı olan lisansüstü öğrencilerinin varsa jürinin istediği değişiklikleri yaparak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans, doktora ve/veya Sanatta yeterlilik tezinin, tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasını, 06.02.2023 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile, ilgili enstitüye teslim edebilmesine;

 

4) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin son fıkrasında belirtilen, “Eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak.” hükmünü uygulaması sonucunda; Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesinin (8). fıkrasında belirtilen; “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmü uyarınca, “Tez Aşamasındaki” lisansüstü öğrencilerine, talep etmeleri halinde danışmanın da onayıyla, 1 (bir) dönem ek süre verilmesine;

 

5)  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli ve E-75850160-301.01.01-12552 sayılı yazısındaki; 17 Şubat 2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınmış olan, "Kayıt Dondurma" başlıklı 7). maddesindeki; "Yükseköğretim  programlarında  kayıtlı  olan  ve  talep  eden  öğrencilerin  ilgili  yükseköğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına  ve  bu  sürenin  programın  azami  öğrenim süresinden düşülmemesine" kararı doğrultusunda; lisansüstü öğrencilerinin talep etmeleri halinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına;

 

6) OHAL süreci ile (2022-2023 Bahar yarıyılı) kısıtlı kalmak kaydıyla, Tez Savunma, Tez İzleme Komitesi sınavlarında, sınav tutanaklarındaki dış kurum jüri üyelerinin dijital imzalarının, kurum öğretim üyelerinin imzalarının ıslak olması koşulu ile kabul edilmesine;

 

7) Yönetim Kurullarında yüz yüze yapılması kararı alınan, Sanatta Yeterlilik ve Doktora Yeterlilik sınavlarının sözlü kısımları ile Tez Savunma sınavları, Tez İzleme Komitesi sınavları ve Seminerlerin çevrimiçi (online) olarak da yapılabilmesine;

 

8) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizin 15. Maddesi e) fıkrası., 32. maddesinin 3. fıkrası, ve 40.maddesinin 3. fıkrası  gereğince, “ Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.” hükmündeki süreler, OHAL süresince kısıtla kalmak koşulu ile 12 Ay’a çıkartılmasına karar verilmiştir.